นิมิตของเรา

“เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำ   แต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก   ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์   พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ (ลูกา 3:16)

นิมิตของอาจารย์วรุณคือการได้เห็นคริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่งดงามเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า โดยมีชีวิตที่ถูกเปลี่ยนโดยความจริงเกี่ยวกับความรู้ถึงพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจุดไฟแห่งการฟื้นฟูเพื่อทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์และจุดความรักที่มีต่อองค์พระเยซู   อาจารย์วรุณได้ดำเนินในนิมิตรนี้โดยรับใช้ในพันธกิจของท่านมาเป็นเวลาหลายปีด้วยความสัตย์ซื่อและเชื่อฟังในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

การเตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่เต็มไปด้วยพระสิริและความบริสุทธิ์เป็นการทรงเรียกสำคัญที่กลายเป็นพันธกิจของอาจารย์วรุณ ภาระใจที่อยากเห็นคริสตจักรเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระคริสต์นี้ทำให้อาจารย์วรุณก้าวออกไปด้วยความเชื่อและด้วยหัวใจที่ยินดีที่จะเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรท้องถิ่นที่อยู่ในความดูแลของท่าน ด้วยการสั่งสอน ฝึกสร้างผู้รับใช้ในคริสตจักรเพื่อให้พวกเขาได้ทำให้การทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาสำเร็จ และพวกเขาจะเติบโตเป็นคริสตจักรที่เต็มด้วยพระสิริ  ไม่มีจุดด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ

เพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีผู้ควบคุมสักหมื่นคน   แต่ท่านก็มีบิดาแต่คนเดียว   เพราะว่าในพระเยซูคริสต์   ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐ (1 โครินธ์ 4:15)

ความรู้ถึงพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการได้พบกับพระสิริของพระองค์ เป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนของพระเจ้า  นี่เป็นความปรารถนาในหัวใจของอาจารย์วรุณที่ต้องการส่งผ่านและเปิดเผยสัจจธรรมความจริงเกี่ยวกับอาณาจักรพระเจ้า ความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์ที่จะช่วยผู้เชื่อให้ได้ค้นพบว่าเขาเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์  และได้รับความสมบูรณ์ครบถ้วนที่เขามีในพระเจ้าพระบิดา และได้มีประสบการณ์ในการเข้าสู่เส้นชัยสำหรับชีวิตของเขาในพระเจ้า

ความรู้ถึงพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการได้พบกับพระสิริของพระองค์ เป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนของพระเจ้า  นี่เป็นความปรารถนาในหัวใจของอาจารย์วรุณที่ต้องการส่งผ่านและเปิดเผยสัจจธรรมความจริงเกี่ยวกับอาณาจักรพระเจ้า ความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์ที่จะช่วยผู้เชื่อให้ได้ค้นพบว่าเขาเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์  และได้รับความสมบูรณ์ครบถ้วนที่เขามีในพระเจ้าพระบิดา และได้มีประสบการณ์ในการเข้าสู่เส้นชัยสำหรับชีวิตของเขาในพระเจ้า

การประชุมไฟแห่งการฟื้นฟู ได้ถูกจัดขึ้น จากความรักที่อาจารย์วรุณมีต่อการทรงสถิตของพระเจ้า และความรักที่มีต่อผู้หลงหายและผู้ที่ถูกทำร้ายเบียดเบียน  นี่เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการส่งผ่านไฟและความรักในองค์พระเยซู เพื่อจะได้เห็นผู้ที่หลงหายและผู้ที่ถูกเบียดเบียนให้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท โดยการได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้าที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์

ยอห์นจึงตอบเขาทั้งหลายว่า   “เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำ   แต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก   ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์   พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ (ลูกา 3:16)