คำเทศนา คำสอน ในรูปแบบเสียง (MP3) Eng-Mandarin

ท่านสามารถเลือกชุดคำสอนที่ทั้งสนใจ และกดดูรายละเอียดได้ที่ปุ่ม + ขวามือ
Biblical teachings and sermons in the form of MP3 in English-Mandarin languages

英汉语的圣经教义教学和布道 – mp3 音频格式

You can choose the teachings you are interested in listening by clicking the sign + on the right hand

你可以通过点击右边的符号“+”来选择你有兴趣听的教义教学

Different series of English-Mandarin teachings (We arrange the series of teachings by the alphabetical order)

不同系列的英汉语的教义教学 (教学系列是按英语字母顺序排列)

คำสอน Eng-Mandarin แยกตามหมวด (แต่ละหมวดเรียงตามตัวอักษร)

Biblical teachings and sermons in the form of MP3 in English-Mandarin languages

英汉语的圣经教义教学和布道 – mp3 音频格式

You can choose the teachings you are interested in listening by clicking the sign + on the right hand

你可以通过点击右边的符号“+”来选择你有兴趣听的教义教学

Different series of English-Mandarin teachings (We arrange the series of teachings by the alphabetical order)

不同系列的英汉语的教义教学 (教学系列是按英语字母顺序排列)

Categories