ตอนที่ 01 พระวจนะเป็นสุขภาพแกท่าน

ตอนที่ 02 พระเยซูทรงเป็นแพทย์ของท่าน

ตอนที่ 03 จงหายในพระนามพระเยซู

ตอนที่ 04 ท่านเชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้าไหม?

ตอนที่ 05 ท่านจะรักษาการอัศจรรย์แห่งการหายโรคได้อย่างไร

ตอนที่ 06 การรักษาโรคเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า